Obsah

                                                                                                                                                                                                                                           Č. j. 396/19

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky o předškolním vzděláváníč.14/2005 ve znění pozdějších předpisů, je vydáván s účinností od 1.9.2019

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb.). Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy

 

1.         Zápis do mateřské školy (dále jen MŠ):

a) Zápis se koná v květnu. Přesný termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě s městem Holýšov (zřizovatel) a veřejnost je o něm informována prostřednictvím plakátů, rozhlasu, webových stránek školy atd.

b) Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ na základě přijímacího řízení pro daný školní rok, jehož součástí jsou i kritéria. Ředitelka MŠ může stanovit zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

c) Do MŠ přijímáme děti starší tří let, výjimečně dítě mladší (záleží na podmínkách přijímacího řízení pro daný školní rok). Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Holýšov a Školním řádem Mateřské školy Holýšov, mělo by být alespoň trochu samostatné v oblékání a při jídle – jíst lžící, pít z hrnečku, nesmí mít pleny, musí chodit na WC na malou i velkou stranu, zvládat chůzi po schodech a být bez dudlíka…

d) Do MŠ je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se povinného předškolního vzdělávání).

e) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dietní stravování neposkytujeme (nevaříme). Bude-li dítě potřebovat výjimky ve stravování je povinností zákonných zástupců sledovat jídelníček a upozornit předem učitelku na požadovanou výjimku ve stravování. 

f) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacitní, hygienické a bezpečnostní možnosti dovolí.

 

2.         Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte (dále jen rodiče) rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ (netýká se povinného předškolního vzdělávání), jestliže

a) se dítě bez omluvy rodiče nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) rodič opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

3.         Rodiče dětí jsou povinni:

a) Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

b) Zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy - do mateřské školy patří pouze dítě zdravé a čisté. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti do MŠ nepřijmout - např. se silným kašlem, rýmou, teplotou, zvracením, průjmem či jinými infekčními onemocněními, výskytem pedikulózy (napadení vší dětskou - je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Učitelky samy nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířily pedikulózu na další děti, ale informují co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních dětí. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší bude informována krajská hygienická stanice). Týká se to i poúrazových a pooperačních stavů (sádra, stehy…), kdy je zapotřebí zvýšený dohled a péče, kterou MŠ nemůže z provozních důvodů zajistit. Při příznacích onemocnění, úrazu dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Při běžných onemocněních většinou lékařské potvrzení nevyžadujeme.

c) Neprodleně (nejdéle do dalšího dne) informovat školu o akutní změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech (např. při výskytu infekčního onemocnění, vší, alergie…), které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

d) Omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ a to buď telefonicky, osobně nebo písemně. Písemnou omluvu vyžadujeme vždy v případě, pokud dítě nedochází do MŠ po dobu delší než dva týdny (týká se všech dětí).

Pravidla pro omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání (netýká se docházky o prázdninách):

  • je nezbytné o nepřítomnosti dítěte informovat MŠ bez odkladu, nejpozději do 5 dnů od počátku nepřítomnosti, a to osobně, písemně či telefonicky. Po opětovném nástupu rodič zaznamená nepřítomnost dítěte do omluvného listu
  • při předem očekávané nepřítomnosti je nutné omluvit dítě předem
  • při neomluvené nepřítomnosti dítěte, která může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže, popř. trestného činu ohrožování výchovy, spolupracujeme s orgánem sociálně-právní ochrany dětí

e) Oznamovat škole tyto údaje při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, datum a místo narození, místo trvalého pobytu dítěte
  • jméno a příjmení rodiče, místo jeho trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení
  • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vlivna průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení
  • další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte

Změny v těchto údajích neprodleně (nejdéle do osmi dnů) nahlásit učitelce a provést změnu v matrice.        

f) Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Je nutné pravidelně sledovat nástěnky.

                                                                                                                                                    

4.         Rodiče dětí mají právo:

a) Být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, o jejich individuálních pokrocích a domlouvat se s učitelkami na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí. Běžné informace lze podávat denně (do 7.15 hod. nebo od 15.00 hod. do 15.45 hod., popř. na základě domluvy v jiném termínu formou individuálních pohovorů). Konzultace s ředitelkou, popřípadě se zástupkyní ředitelky pro budovu v Luční ulici si dle potřeby rodiče domluví přímo s nimi.

b) Být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Informace o připravovaných akcích, různé pokyny a změny jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí. Je nutno pravidelně sledovat nástěnky.

c) Navštívit MŠ a účastnit se činností svého dítěte, podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů.

d) Spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů.

e) Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

f) Projevit připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy, požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

g) V odůvodněných případech může zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, písemně požádat o individuální způsob vzdělávání dle pravidel stanovených v § 34 b školského zákona. Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci oblasti vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v nichž má být dítě vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. První termín ověření úrovně proběhne poslední pátek v listopadu nebo v náhradním termínu, kterým je druhý pátek v prosinci. Ověřování probíhá ve třídě, kde dítě plní úkoly za přítomnosti svého rodiče a učitelky. Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitelka MŠ individuální vzdělávání dítěte.

 

5.    Dítě má právo (vybráno z Úmluvy o právech dítěte):

a) Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

b) Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

c) Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…).

d) Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…).

e) Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…).

 

6.         Bezpečnost a ochrana zdraví dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:           

a) MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání. Povinností všech zaměstnanců (viz náplně práce, pedag. rady, provozní porady, směrnice, provozní řády…), rodičů a dětí je chovat se v areálu školy tak, aby se předcházelo úrazům či škodám. Učitelky průběžně upozorňují děti na různá nebezpečí, vedou je k opatrnosti a ohleduplnosti. Děti jsou povinny dodržovat a řídit se pokyny zaměstnanců MŠ. Osobní volnost a svoboda dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z pravidel bezpečnosti a norem chování, které máme stanoveny a zároveň se děti na vytváření pravidel chování ve svých třídách i aktivně podílejí. Jsou s těmito povinnostmi srozumitelně seznámeny. Snažíme se rozvíjet u dětí vzájemnou komunikaci, toleranci a umění vcítit se do pocitů druhého tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv kamarádů, ve kterém se děti cítí bezpečně a kde jsou všichni rádi (prevence šikany).

b) Z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí mají pedagogické pracovnice povinnost poučit dítě o vhodném chování nejen v prostředí MŠ, ale i na akcích mimo ni. Jestliže se i přesto chová dítě tak, že ohrožuje zdraví své, spolužáků i jiných osob, má škola právo omezit dítě v účasti na školních akcích (mimo školu). S cestami hromadnými dopravními prostředky musí projevit rodiče souhlas (viz tiskopis).

c) Rodiče dítěte mohou vyzvedáváním dítěte písemně pověřit jinou osobu a odpovídají za to, že jimi pověřená osoba je dostatečně způsobilá k vyzvednutí dítěte ze školy, a to i v případě, že vyzvednutím dítěte pověří osobu mladší než 18 let. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!!! Učitelka, nezná-li toho, kdo přijde pro dítě, může požádat o průkaz totožnosti. Rodiče jsou povinni pomoci dítěti v šatně a předat osobně dítě učitelce. Před předáním dítěte učitelce a po předání dítěte učitelkou zodpovídají za bezpečnost dětí v prostorách MŠ včetně zahrady rodiče. Žádáme je, aby se po vyzvednutí dětí zbytečně nezdržovali v budově MŠ ani v areálu školní zahrady. Po prokazatelném předání dítěte do prokazatelného vydání dítěte zodpovídají za bezpečnost dítěte pedagogické pracovnice.

d) Dále zodpovídají rodiče za to, co mají děti v šatnových skříňkách. Učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, peníze apod.). Dítě nesmí mít žvýkačku a v případě donesení bonbónů…, je musí předat pedagogické pracovnici (narozeniny dítěte…, potraviny pouze s vyznačenou dobou záruky, v uzavřeném originálním obalu a druh dle domluvy s učitelkou). Rodiče rovněž plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do školy. Z důvodu bezpečnosti je nutné, aby měly děti obuv s pevnou patou a podrážkou s protiskluzovou úpravou. Prosíme, nedávejte dětem do MŠ prstýnky, náramky, řetízky, ale i připínací ozdoby, hračky atd., které by mohly zapříčinit úraz.

e) Vyskytnou-li se u jednotlivých dětí problémy, ať ze zdravotního či výchovného důvodu, je povinností rodičů spolupracovat s MŠ, případně se ve spolupráci s MŠ spojit s odborníky aby danou situaci řešili ku prospěchu dítěte a ostatních dětí.

f) V celém areálu MŠ je zakázáno kouření (týká se i elektronických cigaret) a používání omamných drogově návykových a zdraví škodlivých látek. Do školního vzdělávacího programu mateřské školy je zařazen minimální protidrogový program a další preventivní programy na ochranu před sociálně patologickými jevy a to ve formě přiměřené věku a schopnostem dětí. Zaměstnanci školy jsou povinni vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor školy opustila - pokuta až 50.000 Kč.

g)  Podávání léků je v MŠ zakázáno.

h) Vstup rodičů a dalších osob do budovy školy je pouze se souhlasem zaměstnanců. K tomuto účelu slouží elektronický vrátný.

 

7.         Provoz MŠ bývá přerušený převážně v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka MŠ rodiči dítěte nejméně 2 měsíce předem. Provoz MŠ lze po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

8.         Provoz školy je od 6,00 do 16,00 hodin.
Děti do MŠ přicházejí zejména od 6,00 do 8,00 hodin. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny, ale dítě musí být nahlášeno ke stravování (nesmí být ale narušen plánovaný režim dne – např. pobyt venku a z důvodu bezpečnosti úklid - vytírání, mokrá podlaha apod.). Ředitelka mateřské školy stanovila začátek doby povinného předškolního vzdělávání v časovém rozmezí od 7,45 do 11,45 hodin (netýká se prázdnin, kdy není povinné předškolní vzdělávání). Pokud se dítě nedostaví do 8,00 hod. a není předem dohodnuta pozdější hodina příchodu, dítě odhlašujeme ze stravování. Každá třída má svůj denní režim, který je přizpůsoben věkovým možnostem a zvláštnostem. Jsou v něm zahrnuty jak spontánní aktivity, tak řízené činnosti dle plánu učitelek.  Tento režim je pravidelný, ale zároveň i flexibilní. Učitelka si jej může uzpůsobit dle aktuálních možností – kulturní akce, počasí. Doba pobytu venku trvá zpravidla 2 hodiny, ale např. v  létě může být doba pobytu prodloužena, v zimě naopak zkrácena (zhoršené povětrnostní podmínky, mráz do  -10 C, při ještě nižších teplotách pobyt venku odpadá).

Stravování: doba podávání ranních svačin je od 8.15 do 9.00 hodin, odpoledních svačin od 14.20 do14.30 hodin a doba vydávání obědů je od 11.15 do 12.15 hodin.

Na délce pobytu dítěte v MŠ se rodiče závazně dohodnou při přijímacím řízení dítěte do MŠ.

 

Postup školy při nevyzvednutí dítěte:

- učitelka zůstává v MŠ s dítětem po skončení provozu

- učitelka zkouší všechny telefonické kontakty, které má od rodičů

- pokud se do jedné hodiny nepodaří kontaktovat rodiče, je oprávněna kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a požádat o zajištění neodkladné péče o dítě, případně se obrátit na Policii ČR

- úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích může škola vyžadovat od rodičů dítěte.

 

9.     Podmínky zacházení s majetkem

Vedeme děti k šetrnosti a ohleduplnosti při zacházení s hračkami a učebními pomůckami (úmyslně nepoškozovat, neodnášet hračky z MŠ...). Učíme děti hospodařit s papírem, s vodou a hygienickými potřebami (mýdlo, toaletní papír…). Prosíme rodiče, nedávejte dětem do MŠ cenné věci (prstýnky, řetízky, hračky...- týká se i bezpečnosti). Nemůžeme zaručit, že nedojde k jejich ztrátě či poškození a ztráta je pro obě strany (rodič i MŠ) velice nepříjemná. Zároveň neručíme za osobní věci ponechané volně v prostorách MŠ. V případě potřeby určí pedagogický pracovník místo k odložení (např. kabáty rodičů při vystoupení dětí).

 

10.   Je povinností zaměstnanců školy, dětí, rodičů a osob pohybujících se v prostorách školy dodržovat školní řád. Školní řád je umístěn na nástěnkách u vstupů do šaten nebo v šatnách dětí, dále je na webových stránkách.  

 

Školní řád má tyto přílohy:     Úplata za předškolní vzdělávání

                                                Organizační řád školního stravování

 

 

 

V Holýšově 19.8.2019   

                                                            Daniela Leváková, DiS.

                                                               ředitelka MŠ Holýšov