Obsah

                                                                                                             Č.j. 398/19

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV

 

Účinnost od 1.9.2019

 

Školní jídelny jsou součástí mateřské školy a za jejich vedení odpovídá vedoucí školní jídelny ředitelce MŠ. Podle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 107/2005 Sb.,o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

 

1/ Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte (dále jen rodiče) způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

 

2/  Děti do MŠ přicházejí zejména od 6,00 do 8,00 hodin. Pokud se dítě nedostaví do 8,00 hod. a není předem dohodnuta pozdější hodina příchodu, dítě odhlašujeme ze stravování. V době nemoci jsou rodiče povinni oznámit přerušení stravování do 8,00 hod. 1. nepřítomného dne. Při výjimečném dřívějším odchodu dítěte z MŠ ( nemoc …) si mohou rodiče vyzvednout oběd ve školní kuchyni do vlastních kastrůlků po předchozí domluvě s pedagogickou pracovnicí nejdéle do 12 hod.

 

3/  Mateřská škola má zaveden PITNÝ REŽIM. Součástí pitného režimu jsou ovocné a bylinkové čaje,voda,ovocné sirupy, přírodní džusy, minerální vody, vitaminové nápoje. Cenu pitného režimu započítáváme pro děti od 3 do 6 let k dopolední svačině, pro děti od 7 do 10 let je pitný režim zahrnut do celkové ceny.

 

4/  Úplata za školní stravování je určena ve výši:

Strávníci od 3 do 6 let                                          Strávníci  od 7 do 10 let

Přesnídávka                   8,-Kč                                                   11,-Kč

Pitný režim                    4,-Kč                                                  

Oběd                           18,-Kč                                                   21,-Kč

Svačina                         8,-Kč                                                     8,-Kč

Celkem – celodenní   38,-Kč                                                   40,-Kč

 

5/  Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce na účet Mateřské školy Holýšov číslo:  27-3384850277/0100 .Vždy je nutno uvést variabilní symbol.Ve výjimečných případech lze úplatu za stravné, po dohodě s vedoucí stravování, zaplatit přesnou částkou v hotovosti do pokladny v sídle MŠ ve Školní ulici.

 

6/  Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou, popř. s vedoucí šk. jídelny jiný termín úhrady.

Informace týkající se stravování dětí bude podávat vedoucí školní jídelny na telefonním čísle:

379 490 884  (popř. 379 490 310)  - ŠJ Školní

379 490 134  (popř. 379 491 424)  - ŠJ Luční

E-mail: skolka.holysov@seznam.cz

 

 

V Holýšově 28.8.2019            

 

                                                                                     Daniela Leváková, DiS.

                                                                                       ředitelka MŠ Holýšov