Obsah

f

 

                                             Č.j.395/19

 

 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2019/20

 

 

Ředitelka Mateřské školy Holýšov (dále jen MŠ) podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

 

s t a n o v í

 

 výši úplaty za předškolní vzdělání dítěte v MŠ v částce 360 Kč měsíčně

pro období od 1.9.2019 do 31.8.2020

 

 

I.

Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

II.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka mateřské školy povinna zveřejnit na přístupném místě ve škole nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, a v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

III.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Nárok prokáže předložením originálu nebo ověřené kopie písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu ihned po obdržení od příslušného úřadu.

Žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc musí být podána před dnem splatnosti úplaty (viz odstavec IV.). Její splatnost nenastane dříve, než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky MŠ.

IV.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 18. dne stávajícího měsíce na účet Mateřské školy Holýšov číslo: 27-3384850277/0100, který je veden v KB Holýšov, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Vždy je nutno uvést variabilní symbol dítěte.

Ve výjimečných případech lze úplatu, po dohodě s ředitelkou, zaplatit přesnou částkou v hotovosti do pokladny MŠ.

V.

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9.2019 a veškeré změny či dodatky musí být učiněny písemnou formou.

 

V Holýšově, 19.8.2019

                                                                             Daniela Leváková, DiS.

                                                                               ředitelka MŠ Holýšov