Obsah

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV od 12.4.2021

Vážení rodiče,

v těchto dnech jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN)

/viz zde: priloha_892374309_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._.pdf (326.34 kB) /

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

➡️ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
➡️ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
➡️ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
➡️ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
➡️ příslušníci ozbrojených sil,
➡️ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
➡️ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
➡️ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
➡️ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
➡️ zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 
Pro tyto děti bude vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
V případě zájmu o umístění dítěte, jehož zákonný zástupce má výše uvedenou profesi, mě kontaktujte na e-mailu: ms-holysov@seznam.cz.
V tomto případě je potřeba doložit potvrzení ze zaměstnání, na kterém bude uvedena profese dle výše uvedeného seznamu.
 
PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:
  1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
  2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
    preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
    provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
    jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
  3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz: priloha_892374309_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150.pdf (353.89 kB)

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které škole byly distribuovány.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

priloha_892374309_0_testovani diagram.pdf (219.98 kB)

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a
školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOLÝŠOV:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí od 6 – 7,30 hod – vzhledem k dodržení povinné docházky u předškolních dětí.

V obou budovách na Vás budou čekat pověření pracovníci, kteří Vám poradí.

V budově ve Školní ulici bude testování probíhat v tělocvičně. Ráno vcházejte přes zahradu do prostoru šaten. Hlavní vchod bude ráno uzavřen.

V budově v Luční ulici bude testování probíhat v prostorách Modré třídy.

Rozdělení dětí do tříd se dozvíte v testovací místnosti.

Testování bude probíhat 2x týdně.

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Dítě si půjde umýt ruce a se zákonným zástupcem vstoupí do testovací místnosti.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje neinvazivním antigenním testem za přítomnosti určené pracovnice a vyčká na výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do své třídy.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdržela.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

 

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte na e-mailu ms-holysov@seznam.cz

V Holýšově dne 8.4.2021

Daniela Leváková, DiS., ředitelka školy

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU, NALEZNETE NA distancni-vzdelavani/materialy-pro-distancni-vzdelavani/

Po celou dobu uzavření MŠ bude probíhat distanční vzdělávání našich předškoláků - pro něž je předškolní vzdělávání v posledním ročníku MŠ povinné. Na webu začátkem měsíce března naleznete materiály k distanční výuce (budeme zasílat i e-mailem rodičům). Vypracované materiály přinesete do MŠ, až se zase obnoví provoz (budou založeny dětem do jejich portfolií). Pokud si někdo nemůže dané materiály vytisknout, napište e-mail (ms-holysov@seznam.cz), a domluvíme se na předání tištěné verze.

Materiály budou k dispozici samozřejmě i mladším dětem.

Úplata za školné 3/2021 bude stanovena dle počtu uzavřených dnů zpětně a oznámíme vám ji začátkem dubna 2021. Případné přeplatky budou vráceny do konce školního roku 2020/2021. Trvalé příkazy rušit nemusíte.

 

V Holýšově 27.2.2021

Daniela Leváková, DiS - ředitelka školy

-----------------------------------------------------------------------
 
 
f
 
 
 
Fotoreporty z jednotlivých tříd si můžete prohlédnout zde:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Provoz MŠ Holýšov od 1.9.2020 - platný.pdf (1.05 MB)

d

f

g

 

 

 

 

Zprávy