Menu
MŠ Holýšov

Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.

Přijímací řízení do MŠ pro šk.r. 2019/20

                                                                                                                    

                                                                                                                                                 Č.j.116/19

 

Přijímací řízení do Mateřské školy Holýšov pro školní rok 2019/20

          

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon).

Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Holýšov a Školním řádem Mateřské školy Holýšov.

 

  1. Ředitelka mateřské školy (dále MŠ) rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě

o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 

  1. Do MŠ přijímáme děti, které dovršily k 31.8.2019 tří let, výjimečně dítě mladší,

u kterého se termín přijetí řídí datem narození. Dítě je přijato do mateřské školy nejdříve v den 3. narozenin z důvodu, aby zvýšení počtu mladších dětí nebylo na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a byly splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Děti, které k 1.9.2019 nedovršily tří let přijímáme vždy na zkušební dobu 3 měsíců z důvodů ověření schopnosti přizpůsobit se podmínkám MŠ (viz úvodní odstavec a dále by dítě mělo být alespoň trochu samostatné v oblékání a při jídle – jíst lžící, pít z hrnečku, nesmí mít pleny, musí chodit na WC na malou i velkou stranu, zvládat chůzi po schodech a být bez dudlíka …).

 

  1. Termín přijímacího řízení stanovila ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem Městem Holýšov na 2.5.2019 a 3.5.2019 vždy od 13,00 hod. do 16,00 hod. v sídle MŠ Holýšov, Školní ulice č.p.248. Při přijímacím řízení je nutné, aby se zákonný zástupce (dále rodič) zúčastnil osobně a předložil svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku zdr. pojišťovny dítěte a další doklady, které jsou v zájmu rodiče dítěte – viz kritéria: občané ČR potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve spádovém obvodu MŠ (tzn. v obci Holýšov a v Dolní Kamenici) z evidence obyvatel, popř. občanský průkaz dítěte (netýká se dětí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2016). Občané EU nebo cizinci ze III. zemí prokazují rovněž místo pobytu dítěte ve spádovém obvodu MŠ a občané III. zemí dokládají ještě oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

  1. Do MŠ je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2019 plnit povinné předškolní vzdělávání, dovrší k 31.8.2019 pěti let).

 

  1. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

  1. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud

        to kapacitní, hygienické a bezpečnostní možnosti dovolí.

 

  1. Kritéria přijímacího řízení:

 

             Do mateřské školy přijímáme:

 

  1. Přednostně děti, které k 31.8.2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ, tzn. v obci Holýšov a v Dolní Kamenici.

 

  1. Děti, které prokazatelně bydlí ve spádovém obvodu (pobyt doložený nájemní smlouvou) a k 31.8.2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku.

                                                                                

  1. Děti přihlášené k docházce podle místa pobytu:

a) s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ

      b) s trvalým pobytem mimo spádový obvod MŠ.

 

 

Pomocným kritériem u každého z výše uvedených bodů je v případě shody věk dítěte, tzn. přednost bude mít věkově starší dítě.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

V případě shody ve všech uvedených bodech včetně pomocného kritéria budeme o pořadí rozhodovat losováním.

 

Doložení výše uvedených skutečností je v zájmu rodičů dítěte. Pokud rodič dítěte neprokáže nárok v souladu s kritérii (např. viz bod III. a VII. 2. přijímacího řízení), bude to posuzováno jako nesplnění kritéria a dítě bude posunuto v pořadí a hodnoceno podle následujících kritérií.

 

 

V Holýšově 5.4.2019                                                         

                                                                                   Ivana Smetáková

                                                                       ředitelka Mateřské školy Holýšov

 

    

 

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na